Smart Cities – een definitie en model

Regelmatig krijg ik de vraag: ‘Wat is dat nou, een Smart City?’. Andersom stel ik hem vaak: ‘Maar wat versta jij onder een smart city?’ Er bestaan veel verschillende definities van het begrip smart cities, en iedereen geeft daar zijn eigen invulling aan. Ik heb voor mijn afstuderen een concept van smart cities ontwikkeld en grafisch weergegeven. Niet alleen werkt dat goed in mijn theoretische afstuderen, ook in gesprek met mensen uit de praktijk blijkt dat erg te passen. In de basis is een smart city een stad waarin ICT toegepast wordt om de kwaliteit van leven in de stad op duurzame wijze te verbeteren. Daarbinnen zijn verschillende invalshoeken te plaatsen, hoe zit dat in elkaar?

Het is natuurlijk niet zo vreemd dat er verschillende definities van smart cities bestaan, de stad is zo complex dat daar vele verschillende invalshoeken bij komen kijken. Je kunt de stad benaderen vanuit bijvoorbeeld gebouwen, bewoners, economie, ondergrond, infrastructuur & mobiliteit, politiek en cultuur. Een architect kijkt met een andere bril naar de stad dan een politicus of econoom, en hetzelfde geldt voor de slimme stad. Daarnaast zijn er verschillende lagen van ontwikkeling in de smart city: de conceptuele laag op stadsniveau, overkoepelende initiatieven en concrete projecten. Deze verschillende componenten – de aspecten van een stad en de verschillende lagen van ontwikkeling – geven het volgende model van smart cities:

smart cities model

De conceptuele ‘Smart City’  laag: In literatuur (Giffinger et al. 2007) zijn er zes verschillende aspecten van Smart Cities gedefinieerd: (Smart) economy, people, governance, mobility, environment & living. Deze verschillende aspecten laten de diversiteit van een stad zien, en nemen daarbij het doel van de smart city in alle aspecten mee. Onder smart economy worden aspecten als innovativiteit, ondernemerschap een flexibele arbeidsmarkt en het internationale netwerk meegenomen. Smart People gaat niet alleen over de opleiding van mensen in de stad, maar ook om sociale interactie, open-minded zijn en participatie in het openbare leven. Onder Smart governance valt transparantie van de overheid, de beschikbaarheid van publieke en sociale diensten en de participatie van burgers in besluitvorming. Vervoerssystemen en de (ICT) infrastructuur zijn onderdeel van Smart Mobility, waarbij bereikbaarheid (zowel fysiek als digitaal) een grote rol speelt. Smart Environment focust op duurzaam resource management, milieubescherming en problemen met vervuiling. Het laatste aspect in deze reeks, Smart Living, richt zich op de kwaliteit van leven, waaronder cultuur, gezondheid, veiligheid, huisvesting en sociale cohesie vallen. In al deze zes aspecten spelen zowel overheid, bedrijfsleven als burger een rol.

Deze zes aspecten geven een beschrijving van de smart city als geheel. In de praktijk wordt de smart city ontwikkeld vanuit specifieke toepassingen. In een ander onderzoek (Manville et al. 2014) wordt het onderscheid gemaakt tussen de smart city, smart city initiatieven en smart city projecten. Binnen smart city initiatieven werken verschillende partijen samen met als doel om de smart city te ontwikkelen. Een voorbeeld van zo’n initiatief is Amsterdam Smart City, of een Smarter Cities programma van IBM. Elk initiatief heeft als doel om bij te dragen aan een of meerdere van die smart city aspecten. Om dat te doen, worden concrete projecten ontwikkeld. In deze projecten wordt gewerkt aan specifieke smart city toepassingen. Hoewel veel projecten ontwikkeld worden vanuit smart city initiatieven, zijn er ook individuen die losse projecten ontwikkelen die bij dragen aan de smart city, een voorbeeld is de Tygron Engine, waarin zonder een specifieke smart city focus, wel bijgedragen wordt aan de ontwikkeling er van. Ook binnen deze projecten zijn vaak verschillende partijen en technologieën betrokken.

Tussen deze verschillende aspecten, initiatieven en projecten vindt veel interactie plaats, niet alleen binnen projecten is er een interactie tussen verschillende partijen en technologieën, ook tussen deze projecten en tussen projecten, initiatieven en de verschillende aspecten vindt interactie plaats. De verbinding tussen deze verschillende niveau’s zijn kenmerkend voor een smart  city, en worden gefaciliteerd door ICT. Niet alleen levert ICT de mogelijkheden om projecten te ontwikkelen, maar ook de verbinding en samenwerking tussen projecten, initiatieven en de stad wordt door ICT mogelijk gemaakt. Het is juist deze verbinding tussen verschillende smart city aspecten, de initiatieven en projecten met mens en technologie die een stad echt slim maken: It’s the interconnectedness that makes a city smart.

smart cities model interactions

Read 1 comment

  1. Pingback: A hype of economic paradigms!? | Faciō

Leave a Reply