Smart citizenship: op zoek naar samenwerking vanuit een open en flexibele houding

Binnen smart cities wordt de kwaliteit van leven verbeterd door middel van slimme toepassingen, waaronder veel ICT oplossingen. Smart cities zijn veelal ontwikkeld vanuit een technology-push die opgepakt is door overheden. Maar een stad is leeg zonder inwoners en een smart city kan dus niet zonder smart citizens: inwoners die om kunnen gaan met en onderdeel zijn van de slimme toepassingen in de stad. Smart city toepassingen moeten als eerste gericht zijn op de mensen in de stad. Wat is de toegevoegde waarde voor de bevolking? Wat willen zij? Dit vraagt niet alleen om te denken over en vanuit de stadsmens, maar ook om open te staan voor zijn ideeën en hem en zijn ideeën de ruimte te geven. Hiervoor is een flexibele opstelling vanuit overheid en bedrijfsleven essentieel.

Het belang van deze open houding blijkt ook uit mijn afstudeeronderzoek naar de veranderende rollen tussen overheid, bedrijfsleven en inwoners in de ontwikkeling van smart city projecten. Mensen hebben met internet, tablets en smartphones op elk willekeurig moment toegang tot een oneindige hoeveelheid informatie, waarmee zij zelf aan de slag kunnen gaan. Een citizen is daarmee al ‘smart’, maar heeft de ruimte nodig om hierop actie te ondernemen. Dit vraagt erkenning en ruimte vanuit overheid en bedrijfsleven. Smart city projecten moeten uiteindelijk gericht zijn op de toegevoegde waarde voor de inwoner, en daar heeft de inwoner zelf het beste beeld van. In smart cities moet smart citizenship centraal staan. Overheid en bedrijfsleven moeten hiervoor smart citizenship de ruimte geven, door vanuit een ondersteunende en flexibele houding op zoek te gaan naar samenwerkingen met de bevolking.


Dit stuk is geschreven naar aanleiding van een oproep van Platform31 voor Smart Thinkers  met een visie op de rol  van bedrijfsleven en overheid waar het gaat om de ontwikkeling van Smart Citizenship. Mijn afstudeeronderzoek is breder georienteerd dan deze visie, een korte beschrijving van mijn afstudeeronderzoek vindt u hier.


Source : Platform31